INFORMATIE

> Het bedrijf
> Hulp en contact
> Verkoopvoorwaarden
> Wettelijkebepalingen

Linguist4App is een Mac & Windows software voor het vertalen van websites, documentatie en Qt applicaties.
Vertaling met één muisklik met Deep Learning.

Intuisfeer 2020 - Alle rechten voorbehouden

Algemene verkoopsvoorwaarden

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS
LEES DEZE EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SOFTWARE GEBRUIKT.

BELANGRIJK OP GEBRUIKERS - Door deze software te downloaden en/of te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van de volgende gebruikersovereenkomst. Deze overeenkomst is een juridische overeenkomst tussen Intuisphere en de kopers of gebruikers van deze software
Indien u niet akkoord gaat met deze overeenkomst, verwijder dan onmiddellijk deze software van uw computer en stuur eventuele kopieën van deze software en documenten in uw bezit per e-mail terug naar Intuisphere.

1. DEFINITIES

"Software" betekent de software die bij deze overeenkomst wordt geleverd en omvat alle beschikbare gebruikershandleidingen, bedienings- en installatiegidsen, of enig uittreksel daarvan, in elektronische of gedrukte vorm, ongeacht het medium.
"Gebruik" van de Software betekent dat u de Software hebt gedownload, geïnstalleerd of uitgevoerd op een computer of een soortgelijk apparaat.
"Back-upkopie" betekent een niet-overdraagbare kopie van deze Software die alleen voor archiveringsdoeleinden wordt gemaakt en die niet wordt geïnstalleerd of gebruikt op een computer of werkstation (of door het aantal gebruikers dat onder een gebruikerslicentie valt), behalve voor back-updoeleinden in geval van een noodsituatie.

2. SOFTWARELICENTIE

2.1 Autorisatie - Intuisphere draagt de eigendom van deze Software niet aan u over; de aan u verleende licentie staat niet gelijk aan een verkoop.

2.2 Installatie en gebruik - U bent verantwoordelijk voor de installatie van de Software. Uw licentie om deze Software te gebruiken is beperkt tot het aantal licenties dat u hebt aangeschaft.
U mag niet toestaan dat anderen kopieën van de Software gebruiken, kopiëren of evalueren.
Betaalde versies van de Software kunnen voor onbepaalde tijd worden gebruikt zonder dat er een abonnementsgeld hoeft te worden betaald.

2.3 Voorwaarden voor de verkoop van de licenties - Gezien de aard ervan (software) kan het herroepingsrecht dat is voorzien in het kader van de verkoop op afstand niet door haar worden uitgeoefend, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L 121-20-2 e.v. van het wetboek van consumentenrecht. De aankoop van een licentie is dus vast en definitief en kan geen aanleiding geven tot omruiling of terugbetaling.
Met de demoversie van de software kunt u alle functionaliteiten van de commerciële versie testen.
Het is sterk aanbevolen om de licentietekst op te slaan op een tekstdocument en een kopie te bewaren op een cloud zoals Dropbox.

2.4 Beperkingen op het gebruik - U dient de Software te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en niet voor onwettige doeleinden.
Elke gelicentieerde kopie van de Software mag slechts op twee computers van de Licentiehouder worden gebruikt. Als u de Software op een multi-user platform, server of netwerk installeert, moet elke gebruiker van de Software een aparte licentie verkrijgen. Het is niet toegestaan dat derden uw exemplaar van de Software gebruiken of installeren. Elke overdracht, sublicentie, netwerking, verkoop of distributie van kopieën van de Software is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intuisphere. Overdracht, verkoop, delen, uitlenen, verhuren, leasen, lenen, netwerken en de overdracht van het gebruik van de Software zal worden beschouwd als een schending van deze Overeenkomst.

2.5 Laptopgebruik - Als u een licentie voor het gebruik van de Software hebt gekocht en deze op uw desktopcomputer hebt geïnstalleerd, mag u een tweede exemplaar van de Software op uw laptop installeren, uitsluitend voor persoonlijk gebruik.

2.6 Overdracht - U mag uw exemplaar van de Software overbrengen naar een andere computer. Zodra de overdracht is voltooid, moet u alle software van de eerste computer verwijderen. U mag echter wel een reservekopie maken en gebruiken in geval van nood.

2.7 Beperkingen van intellectueel eigendom - Elk hergebruik van bronnen uit de software (afbeeldingen/tekst/script...) is ten strengste verboden. Deze software bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsgeheimen en andere eigendomsdocumenten. U zult de inhoud van deze software niet direct of indirect aan een derde partij leveren, onthullen of doorgeven. U mag niet proberen de software te wijzigen, te reverse-engineeren, te demonteren of te decompileren of eigendomsrechtvermeldingen of auteursrechten te wijzigen of te verwijderen die het eigendomsrecht van Intuisphere op de software aangeven. U mag geen afgeleide werken of andere werken maken op basis van de Software of een deel daarvan. Intuisphere behoudt het exclusieve eigendom van alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Software en alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. Deze software wordt zonder enige beperking beschermd door de Franse auteursrechtwetgeving en door de bepalingen van het Internationale Auteursrechtverdrag. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan Intuisphere.

2.8 Intellectuele eigendom: Site Sjablonen
De visuele middelen (foto's, iconen en illustraties) en de ontwerpen van de in de software voorgestelde sitemodellen zijn onderworpen aan het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten.
De gebruiker mag: geen enkele wijziging, duplicatie, distributie, vertoning, sublicentie, heruitzending, reproductie, creatie van afgeleide werken, overdracht, verkoop of ander gebruik van deze inhoud op welke andere drager dan ook.


IN GEEN GEVAL ZULLEN DE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN DE SCHENDING VAN EEN VAN DE VOORGAANDE BEPALINGEN.

2.9 Aansprakelijkheidsbeperking - U zult Intuisphere en haar medewerkers vrijwaren, schadeloos stellen en verdedigen tegen alle claims, procedures en kosten die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van deze software. IN GEEN GEVAL (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID) ZIJN INTUÏTIEF EN ZIJN WERKNEMERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, INDIRECTE, BIJZONDERE OF VOORBEELDIGE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN GEBRUIK, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN INFORMATIE OF GEGEVENS) DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST, VAN DEZE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DEZE SOFTWARE OF ACCESSOIRES TE GEBRUIKEN, DE PRESTATIES OF HET GEBRUIK VAN ENIG ANDER ITEM HIERONDER OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE THEORIE, MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID, AL DAN NIET OP INTUÏTIEVE WIJZE IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

2.10 Garanties - Deze software wordt aan de Licentiehouder geleverd "as is" zonder verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook. INTUISPHERE GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE SOFTWARE EN WIJST UITDRUKKELIJK ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. INTUISFEER GARANDEERT NIET DAT DEZE SOFTWARE CONTINU OF FOUTLOOS WERKT. WORDT U GEADVISEERD OM REGELMATIG BACK-UPS TE MAKEN.

2.11 Beëindiging - Elke inbreuk door u op de voorwaarden van deze overeenkomst zal leiden tot een automatische en onmiddellijke beëindiging van deze overeenkomst en de licentie. In het geval van beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook, gaat u ermee akkoord het gebruik van deze software onmiddellijk te staken en alle kopieën van deze software te vernietigen. De financiële verplichtingen die u aangaat, blijven ook na afloop of beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

2.12 Vertrouwelijkheid - Door contact op te nemen met de technische ondersteuning van de website kan informatie over uw licentie of de configuratie van uw computer worden doorgegeven aan INTUISPHERE. Deze informatie wordt gebruikt om de kwaliteit van de technische ondersteuning te verbeteren.

2.13 Wederverkoop van licenties - Bij aankoop van licenties voor wederverkoop aan derden mag de wederverkoopprijs niet hoger zijn dan 10% van de oorspronkelijke verkoopprijs die op de officiële website in rekening wordt gebracht.

2.14 Algemene voorwaarden van de technische ondersteuningsdienst - Lees meer...

3. GRATIS PRODUCT

3.1 Gebruik van de gratis versie - U kunt de gratis versie van de software voor onbepaalde tijd gebruiken.

3.2 Verspreiding van de vrije versie - De vrije versie van de software mag vrijelijk worden verspreid, op voorwaarde dat : a) een dergelijke verspreiding is beperkt tot het originele archief dat door Intuisphere wordt verstrekt. U mag geen bestanden in het gedistribueerde archief wijzigen, verwijderen of toevoegen of deze software op enigerlei wijze wijzigen; (b) de beperkte aard van de vrije versie van deze software wordt niet verkeerd voorgesteld; (c) de persoon die de vrije versie van deze software ontvangt, betaalt geen vergoeding; (d) u geeft Intuisphere vooraf per e-mail of schriftelijk bericht op contact@intuisphere.com dat u deze gratis versie verspreidt en, indien deze software wordt verspreid met andere multimedia-inhoud of software, dat u vooraf schriftelijke toestemming van Intuisphere heeft verkregen. Om dergelijke voorafgaande schriftelijke toestemming te verkrijgen, dient u contact op te nemen met Intuisphere. Intuisphere kan verlangen dat u van tijd tot tijd het aantal gedistribueerde eenheden van de vrije versie van de Software aan Intuisphere meldt.


4. ALGEMENE BEPALINGEN

Deze bepalingen vormen het gehele contract tussen de partijen en vervangen alle eerdere verwachtingen, afspraken, mededelingen, verklaringen en overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, tussen de partijen. Indien een bepaling van deze Overeenkomst om welke reden dan ook onafdwingbaar of ongeldig is, zal de onafdwingbaarheid of ongeldigheid geen invloed hebben op de afdwingbaarheid of de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en zal een dergelijke bepaling scheidbaar zijn van de rest van de Overeenkomst.

5. CONTRACTVALIDATIE


Door op uw computer de gratis versie of een betaalde versie van de software te installeren, verklaart u kennis te hebben genomen en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden voor het gebruik van de software.
Op dezelfde manier verbindt u zich ertoe om ons correcte informatie te verstrekken over uw identiteit. Elke valse of foutieve informatie kan leiden tot de beëindiging van uw rechten.